Ulga na darowiznę na cele charytatywne odliczana jest od dochodu i przysługuje w wysokości do 6% chyba, że jest to darowizna na działalność kościelną, wtedy limity nie obowiązują.

Ulga nie obejmuje darowizn przekazanych osobom fizycznym oraz niektórym osobom prawnym lub organizacjom (branża alkoholowo-tytoniowa, wyroby z metali szlachetnych, elektronika i paliwa, partie polityczne).

W rozliczeniu podatkowym należy wskazać obdarowanego przez podanie jego nazwy i adresu. Obdarowanym może być organizacja pożytku publicznego działająca w Polsce lub na obszarze Unii Europejskiej (tu konieczne zaświadczenie, że organizacja spełnia wymogi organizacji pożytku publicznego) lub kościelna organizacja charytatywna (tu konieczne pokwitowanie odbioru darowizny oraz sprawozdanie z jej wykorzystania).

Przekazane darowizny pieniężne należy udokumentować dowodem wpłaty na konto darbiorcy lub pokwitowaniem przyjęcia darowizny w przypadku darów niepieniężnych.
Przepisy prawa umieszczają w grupie ulg na darowiznę również honorowe krwiodawstwo. W takim wypadku ulga przysługuje w wysokości ustalonego na dany rok ekwiwalentu pieniężnego za pobraną krew.