Rozliczanie czasu pracy

Rozliczanie czasu pracy, delegacji, diet, ryczałtów na podróże służbowe.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 14 września 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 września 2005 r.)

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W roku 2009 wysokość diety za delegację krajową wynosi 23zł na każdą dobę podróży.

Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę to dietę wypłaca się:

  • w wysokości połowy stawki podstawowej dla podróży pomiędzy 8 a 12 godzinnymi,
  • pełna stawka dla delegacji trwających powyżej 12 godzin.

W przypadku delegacji trwających ponad dobę, za każdą przysługuje dieta w wysokości pełnej stawki czyli 23zł, a za dobę niepełną do 8 godzin połowa stawki, a powyżej 8 godzin pełna stawka podstawowa.

Dieta nie przysługuje jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. Dieta nie przysługuje również w przypadkach gdy i pracownik jest oddelegowany do miejscowości swojego pobytu stałego lub czasowego lub gdy wraca do tej miejscowości w przypadku delegacji trwających powyżej 10 dni.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zasady rozliczania delegacji krajowych

Podróż służbowa jest to wyjazd, pracownika poza miejscowość stałego świadczenia stosunku pracy, w celu realizacji konkretnego zadania służbowego na polecenie pracodawcy. Może więc to być np. wyjazd do oddziału firmy lub do klienta mieszczącego się poza stałym miejscem pracy, w celu wykonania określonych czynności. Należy sprawdzić w umowie o pracę, czy pracownik posiada stałe miejsce wykonywania pracy czy też jest to większy obszar geograficzny np. przedstawiciel handlowy na województwo nie może traktować swojej podróży w ramach tego województwa jako delegacji, jeśli w umowie o pracę ma zapisane jako obszar świadczenia pracy to właśnie województwo.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Po wprowadzeniu Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy, część prawników sygnalizowała prawdopodobność niezgodności z Konstytucją odebrania pracownikom dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty.

Po wniosku NSZZ Solidarność o sprawdzenie zgodności z Konstytucją prawidłowości zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy, Trybunał orzekł, że art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: jest niezgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji oraz jest zgodny z art. 66 ust. 2 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Oznacza to dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Podkategorie

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
Rozliczanie nadgodzin