ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668 i Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660, Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wysokość oraz warunki ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej odbywanej na obszarze kraju, zwanej dalej "podróżą".
§ 2. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży określa pracodawca. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia (zakończenia) podróży miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.
§ 3. Z tytułu podróży odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:
1)   przejazdów;
2)   noclegów;
3)   dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
4)   innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
§ 4. 1. Dieta jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży i wynosi 20 zł(1) za dobę podróży.
2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu ) po wykonaniu zadania, w następujący sposób:
1)   jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a)  od 8 do 12 godzin - przysługuje połowa diety,
b)  ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2)   jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a)  do 8 godzin - przysługuje połowa diety,
b)  ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
3. Dieta nie przysługuje:
1)   za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 8;
2)   jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
§ 5. 1. Środek transportu właściwy do odbycia podróży określa pracodawca.
2. Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej pracownikowi ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
3. Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu, ustaloną przez pracodawcę, która nie może być wyższa niż:
1)   0,4798 zł(2) - dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3;
2)   0,7692 zł(3) - dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3;
3)   0,2119 zł(4) - dla motocykla;
4)   0,1272 zł(5) - dla motoroweru.
§ 6. 1. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.
2. Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli pracownik nie ponosi kosztów dojazdów.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli na wniosek pracownika pracodawca wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.
§ 7. 1. Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.
2. Pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku, o którym mowa w ust. 1, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.
3. Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7.
4. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługuje za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.
§ 8. Pracownikowi przebywającemu w podróży trwającej co najmniej 10 dni przysługuje zwrot kosztów przejazdu w dniu wolnym od pracy, środkiem transportu określonym przez pracodawcę, do miejscowości pobytu stałego lub czasowego i z powrotem.
§ 9. 1. Od 2004 r. kwota diety, o której mowa w § 4 ust. 1, oraz stawka za jeden kilometr przebiegu, o której mowa w § 5 ust. 3, ulegają corocznie zmianie w stopniu odpowiadającym planowanemu średniorocznemu wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętemu w ustawie budżetowej na dany rok.
2. Zmiana następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa na dany rok w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Podstawę zmiany kwoty diety oraz stawki za jeden kilometr przebiegu stanowi odpowiednio kwota diety oraz stawka za jeden kilometr przebiegu obowiązująca w roku poprzedzającym rok, w którym zmiana następuje.
4. Kwotę diety zaokrągla się do pełnego złotego w górę.
§ 10. Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 151, poz. 1720).
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
________
1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 32, poz. 304).

1) Stawka uległa zmianie stosownie do § 9 nin. rozporządzenia i wynosi od dnia 1 marca 2004 r. 21 zł - zob. art. 25 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.17.167).
2) Stawka uległa zmianie stosownie do § 9 nin. rozporządzenia i wynosi od dnia 1 marca 2004 r. 0,4894 zł - zob. art. 25 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.17.167).
3) Stawka uległa zmianie stosownie do § 9 nin. rozporządzenia i wynosi od dnia 1 marca 2004 r. 0,7846 zł - zob. art. 25 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.17.167).
4) Stawka uległa zmianie stosownie do § 9 nin. rozporządzenia i wynosi od dnia 1 marca 2004 r. 0,2161 zł - zob. art. 25 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.17.167).
5) Stawka uległa zmianie stosownie do § 9 nin. rozporządzenia i wynosi od dnia 1 marca 2004 r. 0,1297 zł - zob. art. 25 ustawy budżetowej na rok 2004 z dnia 23 stycznia 2004 r. (Dz.U.04.17.167).