Rozliczanie delegacji

Rozliczanie delegacji krajowych i zagranicznych.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 19 grudnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 30 grudnia 2002 r.)
w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)
z dnia 14 września 2005 r. (Dz. U. z dnia 28 września 2005 r.)

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

Na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

W roku 2009 wysokość diety za delegację krajową wynosi 23zł na każdą dobę podróży.

Jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę to dietę wypłaca się:

  • w wysokości połowy stawki podstawowej dla podróży pomiędzy 8 a 12 godzinnymi,
  • pełna stawka dla delegacji trwających powyżej 12 godzin.

W przypadku delegacji trwających ponad dobę, za każdą przysługuje dieta w wysokości pełnej stawki czyli 23zł, a za dobę niepełną do 8 godzin połowa stawki, a powyżej 8 godzin pełna stawka podstawowa.

Dieta nie przysługuje jeśli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. Dieta nie przysługuje również w przypadkach gdy i pracownik jest oddelegowany do miejscowości swojego pobytu stałego lub czasowego lub gdy wraca do tej miejscowości w przypadku delegacji trwających powyżej 10 dni.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Zasady rozliczania delegacji krajowych

Podróż służbowa jest to wyjazd, pracownika poza miejscowość stałego świadczenia stosunku pracy, w celu realizacji konkretnego zadania służbowego na polecenie pracodawcy. Może więc to być np. wyjazd do oddziału firmy lub do klienta mieszczącego się poza stałym miejscem pracy, w celu wykonania określonych czynności. Należy sprawdzić w umowie o pracę, czy pracownik posiada stałe miejsce wykonywania pracy czy też jest to większy obszar geograficzny np. przedstawiciel handlowy na województwo nie może traktować swojej podróży w ramach tego województwa jako delegacji, jeśli w umowie o pracę ma zapisane jako obszar świadczenia pracy to właśnie województwo.