Po wprowadzeniu Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy, część prawników sygnalizowała prawdopodobność niezgodności z Konstytucją odebrania pracownikom dni wolnych od pracy za święta przypadające w soboty.

Po wniosku NSZZ Solidarność o sprawdzenie zgodności z Konstytucją prawidłowości zasad ustalania wymiaru pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, w którym święto przypada na dzień wolny od pracy, Trybunał orzekł, że art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy: jest niezgodny z art. 32 ust. 1 konstytucji oraz jest zgodny z art. 66 ust. 2 konstytucji. W pozostałym zakresie Trybunał umorzył postępowanie. Oznacza to dodatkowy dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Trybunał uzasadnił wyrok koniecznością równego traktowania wszystkich pracowników niezależnie od przyjętego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Takie zróżnicowanie byłoby niezgodne z konstytucyjną zasadą sprawiedliwości społecznej. Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Dla pracowników oznacza to, że powróci zasada oddania dodatkowego dnia wolnego za święto, które wypadło w sobotę. Pracodawcy z reguły stosują czteromiesięczny okres rozliczania czasu pracy i w tym okresie powinien nastąpić zwrot dodatkowego dnia  wolnego za święto.

Ponieważ Trybunał nie wprowadził okresu przejściowego, pracodawcy powinni zacząć stosować się do wyroku od momentu jego ogłoszenia.

Trybunał nie nakazał również rozliczenia dni świątecznych za czas obowiązywania zaskarżonej ustawy.

Poniżej pełna treść wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej sprawie.


Sygn. akt K 27/11

W Y R O K
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Warszawa, dnia 2 października 2012 r.

Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Stanisław Biernat - przewodniczący
Maria Gintowt-Jankowicz
Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński
Andrzej Wróbel - sprawozdawca,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 2 października 2012 r., wniosku Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" o zbadanie zgodności:

art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) z art. 32 i art. 66 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

o r z e k a:

Art. 130 § 21 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.):
a) jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jest zgodny z art. 66 ust. 2 Konstytucji.

Ponadto p o s t a n a w i a:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638, z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417, z 2009 r. Nr 56, poz. 459 i Nr 178, poz. 1375, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie.

Stanisław Biernat
Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat
Wojciech Hermeliński Andrzej Wróbel

 

źródło: http://www.trybunal.gov.pl