Za rok 2008 przysługuje ulga na wydatki związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych, w wysokości 2280zł na każdy z wymienionych w ustawie celów. Ulga przysługuje zarówno osobom niepełnosprawnym jak i ich opiekunom prawnym.

W rozliczaniu podatku ulgę odliczamy od dochodu m.in. na następujące cele:

  • opłacenie przewodników - dotyczy osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu I grupy inwalidztwa,
  • koszty utrzymania psa przewodnika przez osoby niewidome,
  • używanie samochodu osobowego do przewozu na zabiegi rehabilitacyjne inwalidów I lub II grupy inwalidzkiej lub ich opiekunów lub dzieci niepełnosprawnych przed ukończeniem 16 roku życia,
  • koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej związane z pobytem w ośrodku rehabilitacyjnym, lub w przypadku niepełnosprawnych dzieci (do 25 lat życia) na koloniach i obozach.
Można również odpisać wydatki na leki przepisane osobie niepełnosprawnej, a przepisane przez lekarza specjalistę w wysokości różnicę pomiędzy faktycznymi wydatkami na ich zakup, a kwotą 100zł w ciągu miesiąca.
W wysokości poniesionych kosztów odlicza się wydatki na inne cele związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych o orzeczonej grupie inwalidztwa. Są to m.in. koszty dostosowania mieszkań lub budynków a także pojazdów, do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Koszty zakupu sprzętu związanego z daną niepełnosprawnością. Pobyty w uzdrowiskach i na turnusach rehabilitacyjnych.
Wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych podlegają odliczeniu od dochodu, jeżeli nie zostały sfinansowane lub dofinansowane z środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) lub też ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie.

W przypadku odliczeń z tytułu opieki na osobami niepełnosprawnymi osoby te nie mogą osiągać dochodu przekraczającego 9120zł rocznie.