Bez kategorii

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISU ROZLICZANIE.COM.PL

§1 DEFINICJE
Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
1. Usługodawca – Administrator Serwisu „Rozliczanie.com.pl”.
2. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
3. Login/Nazwa Użytkownika – unikalna nazwa Użytkownika.
4. Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika dostępne poprzez Login Użytkownika zabezpieczone indywidualnym hasłem, umożliwiające dostęp do zasobów Użytkownika oraz do funkcjonalności oferowanych po zalogowaniu.
5. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem: „rozliczanie.com.pl”, wraz z jej podstronami.
6. Forum – część strony internetowej Serwisu oferująca funkcjonalność typu forum, dostępna pod adresem: "rozliczanie.com.pl/forum".
7. Forumowicz – zarejestrowany Użytkownik Forum.
8. Regulamin Forum - szczegółowy regulamin publikacji treści na Forum dostępny w poszczególnych działach Forum.

§2 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje sposób korzystania z Serwisu internetowego „Rozliczanie.com.pl”.
2. Regulamin określa w szczególności:
a) rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
b) warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
i) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca,
ii) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Administratorem Serwisu „Rozliczanie.com.pl” jest GroogSoft Grzegorz Zawalich z siedzibą w Warszawie przy ul. Potockich 112/65, 04-534 Warszawa, adres elektroniczny: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
4. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§3 RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Serwis świadczy następujące usługi:
a) Dostęp do określonych zasobów stron internetowych Serwisu,
b) Zamieszczanie przez Użytkowników treści w postaci komentarzy do określonych treści stron internetowych Serwisu.
c) Publikację przez Forumowiczów własnych treści w postaci wpisów na Forum.
d) Korzystanie z wszelkich funkcjonalności pomocniczych, aplikacji udostępnionych Użytkownikom lub Forumowiczom w ramach stron internetowych Serwisu.
2. Usługa 1 a) nie wymaga rejestracji i polega na typowym przeglądaniu treści stron internetowych Serwisu udostępnionych publicznie.
3. Usługa 1 b) nie wymaga rejestracji i polega na wysłaniu krótkiego komentarza tekstowego do publikowanej w Serwisie treści za pomocą formularza pod komentowanym artykułem. Wysłanie komentarza wymaga potwierdzenia poprzez wpisanie kodu zabezpieczającego generowanego losowo. Komentarze są publikowane w możliwie krótkim czasie, jednakże bez gwarancji ich opublikowania zarówno w jakimkolwiek czasie jak też w ogóle.
4. Usługa 1 c) wymaga rejestracji i aktywacji Konta Użytkownika na Forum. Aktywni i nie zbanowani Użytkownicy mogą publikować własne treści w postaci wpisów na Forum (postów). Wpisy takie publikowane są automatycznie. Wpisy podlegają moderacji zgodnie z §7 ust.4.
5. Usługi 1 d) to wszelkie usługi dodatkowe mogące być uruchamiane lub wyłączane przez Serwis w dowolnym czasie lub dla dowolnych Użytkowników.

§4 WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Przystąpienie do korzystania z Serwisu także bez Rejestracji jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
3. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, Polityki Prywatności, Zasad korzystania z Forum  (Regulaminy Forów).
4. Rejestracja jest dobrowolna. Jednakże korzystanie z niektórych usług świadczonych przez Serwis jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. W szczególności dotyczy to możliwości publikacji własnych treści na Forum.
5. Użytkownik w celu rejestracji na Forum powinien:
a) przejść pod adres „http://rozliczanie.com.pl/forum/ucp.php?mode=register” i potwierdzić zapoznanie się z dokumentami wymienionymi w §4 p.3, oraz
b) wyrazić zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną klikając przycisk "Zgadzam się", (kliknięcie przycisku "Nie zgadzam się" spowoduje opuszczenie procesu rejestracji), oraz
c) wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie następujących danych:
i) Nazwy użytkownika/Loginu,
ii) Adresu e-mail,
iii) Hasła do Konta Użytkownika,
iiii) Potwierdzić decyzję o zgodzie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych.
Podanie innych danych nie jest obowiązkowe, lecz może być konieczne do świadczenia niektórych usług w Serwisie.
d) rozwiązać prawidłowo zadanie antyspamowe wygenerowane indywidualnie dla procesu rejestracji oraz
e) kliknąć przycisk "Wyślij" co spowoduje przesłanie formularza na serwer i utworzenie nieaktywnego konta Użytkownika.
6. Usługodawca może uzależnić Rejestrację lub korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uwiarygodnienia danych Użytkownika wymienionych podczas rejestracji. Standardowym potwierdzeniem jest wysłanie na podany podczas rejestracji adres e-mail wiadomości powitalnej wraz z linkiem aktywującym Konto Użytkownika. Użytkownik powinien kliknąć w link aktywujący lub przepisać jego treść do pola adresu przeglądarki w celu przejścia na stronę potwierdzającą aktywację Konta Użytkownika. Od tej chwili Użytkownik może logować się na Konto używając swojego Loginu i prywatnego hasła podanego podczas rejestracji.
7. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
a)  przystępuję do korzystania z Serwisu dobrowolnie,
b)  spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Użytkownikiem,
c)  dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
d)  wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
e)  wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym Regulaminem,
8. Użytkownik niezarejestrowany może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie polega na zaprzestaniu korzystania z usług Serwisu.
9. Użytkownik zarejestrowany może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie.
9a) Oświadczenie o wypowiedzeniu składane przez Użytkownika zarejestrowanego powinno zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail na adres podany w §2 pkt 3, przy czym wiadomość powinna zostać wysłana z adresu podanego w Koncie Użytkownika.
9b) Za datę złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu uznaje się datę odebrania wiadomości e-mail zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu.
9c) Treść oświadczenia powinna jasno wyrażać wolę o rezygnacji z usług Serwisu, np. "Oświadczam, że rezygnuję z usług Serwisu Rozliczanie.com.pl".
10. Usługodawca może rozwiązać w trybie natychmiastowym umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w stosunku do Użytkownika zarejestrowanego w przypadku, gdy:
a) Użytkownik, w przypadku zmiany, niezwłocznie nie dokonał aktualizacji danych wymaganych do rejestracji w Serwisie,
b) Użytkownik zamieszcza w Serwisie treści bezprawne,
c) Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
d) Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu lub podejmuje działania sprzeczne z celami i przeznaczeniem Serwisu,
e) Użytkownik nie korzystał ze swojego Konta przez przynajmniej 30 dni.
11. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail.
12. Usługodawca nie odpowiada za nieotrzymanie przez Użytkownika korespondencji przesłanej drogą e-mail z powodów niezależnych od Usługodawcy.
13. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
14. Usługodawca ma prawo do zaprzestania świadczenia usług drogą elektroniczną w każdej chwili, np. w związku z likwidacją działalności. W takiej sytuacji wszystkie umowy ulegają rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym.
15. Użytkownik zarejestrowany ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. W takim przypadku należy przesłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie ze schematem opisanym w punkcie 9a i 9b. Oświadczenie powinno mieć postać "Oświadczam, że odstępuję od umowy na świadczenie usług przez Serwis Rozliczanie.com.pl".

§5 WYMAGANIA TECHNICZNE
W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać:
a) urządzenie elektroniczne wyposażone w przeglądarkę internetową,
b) prawidłowy adres e-mail do którego Użytkownik posiada pełny dostęp.

§6 ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI BEZPRAWNYCH
Zakazane jest umieszczanie w Serwisie przez Użytkownika bezprawnych treści, w szczególności:
a) naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
b) naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie bez zgody ich właścicieli,
c) obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiające przemoc albo materiały o tematyce rasistowskiej, nazistowskiej,
d) treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
e) treści szykanujących lub naruszających dobre imię osób trzecich,
f) treści zawierających wizerunek osób, które na rozpowszechnianie swojego wizerunku zgody nie wyraziły.

§7 PRAWA I OBOWIĄZKI STRON
1. Usługodawca dołoży starań by zapewnić ciągłość dostępu do stron internetowych Serwisu i jego funkcjonalności.
2. Użytkownik publikując własną treść na stronach Serwisu w tym Forum, upoważnia Usługodawcę do bezpłatnego jej wykorzystania na wszystkich polach eksploatacji, w tym do jej udostępnienia innym podmiotom.
3. Usługodawca nie ma obowiązku usuwania opublikowanych treści nawet po rozwiązaniu Umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem lub po usunięciu konta Zarejestrowanego Użytkownika/Forumowicza.
4. Treści publikowane przez Użytkowników i Forumowiczów mogą podlegać moderacji, w szczególności na zgodność z niniejszym Regulaminem, szczegółowym Regulaminem Forum oraz przepisami prawa. Usługodawca ma prawo do usuwania całości lub fragmentów treści w szczególności niezgodnych z zakazem wymienionym w §6. Moderacja nie odbywa się w czasie rzeczywistym. Najczęściej jest skutkiem zgłoszenia wpisu do moderacji przez innych Użytkowników.
5. Usługodawca zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników innym podmiotom, o ile nie będzie to niezbędne lub konieczne do działania Serwisu, a cel ten będzie usprawiedliwiony i zgodny z dokonanym przez Użytkownika zgłoszeniem, za wyjątkiem gdy przekazanie danych odbywać się będzie w wykonaniu obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
6. Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Serwisu powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.
7. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.
8. Użytkownik poprzez publikację treści na stronach internetowych Serwisu, oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do tych treści lub posiada on zgodę właściciela tych praw do publikowanych treści oraz, że publikowane przez niego w Serwisie treści nie naruszają praw osób trzecich.
9. Usługodawca może stosować okresowe lub trwałe blokowanie Użytkownikom dostępu do konta (banowanie), w szczególności w sytuacjach łamania prawa lub ogólnie przyjętych zasad netykiety przez tych Użytkowników.

§8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Treści publikowane przez Użytkowników i Forumowiczów wyrażają ich osobiste, subiektywne odczucia, doświadczenia, utwory, opinie itp. i nie mogą być w żaden sposób uważane jako stanowisko Serwisu.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przypadki naruszeń prawa przez Użytkowników.
3. W razie ujawnienia się roszczeń osoby trzeciej w zakresie bezprawnego naruszania jej praw przez Użytkownika, zobowiązany jest on do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych potrzebnych do usunięcia skutków naruszeń.

§9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Podane przez Użytkowników dane osobowe Usługodawca, zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności zawartą w załączniku do Regulaminu pt. „Polityka Prywatności” (dostępną pod adresem "https://rozliczanie.com.pl/privacy.html").
2. Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie i Polityce Prywatności, a w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.
3. Na podstawie art. 32 ust. 6 Ustawy o ochronie danych osobowych, każda osoba może zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

§10 TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje na nieprawidłowości w świadczeniu usług na podstawie Regulaminu mogą zostać złożone za pośrednictwem poczty e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Każda reklamacja powinna zawierać przynajmniej wskazanie Loginu lub numeru zamówienia oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przypisany do Konta danego Użytkownika.

§11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu w szczególności w przypadku:
a) zmian technologicznych lub organizacyjnych w działaniu serwisu.
b) konieczności dostosowania działania Serwisu i zapisów regulaminu do nowych przepisów prawa.
2. Aktualny regulamin dostępny jest pod adresem "https://rozliczanie.com.pl/regulamin.html".
3. O zmianie regulaminu Usługodawca zawiadamia zarejestrowanego Użytkownika przesyłając wiadomość  w ramach systemu forum lub wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej tego Użytkownika podany na Koncie Użytkownika.
4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania informacji o tej zmianie.
5. Użytkownik przed upływem terminu określonego w pkt 3., może złożyć pisemne oświadczenie o nie przyjęciu warunków nowego Regulaminu, w takim przypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym.
6. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, jest prawo polskie.
7. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne.
8. W przypadku sporów związanych z usługami świadczonymi przez Usługodawcę w ramach Serwisu, w których stroną, będzie przedsiębiorca w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, sądem właściwym będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Polityka prywatności serwisu Rozliczanie.com.pl

Serwis Rozliczanie.com.pl uznaje w pełni prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu.

Dane osobowe

Jakie dane są zbierane?
Jak większość serwerów również serwer na którym działa ta strona zbiera pewne dane w celach statystycznych i analizy działania strony i naprawy ewentualnych błędów. Są to anonimowe logi serwera zawierające IP, czas odwiedzin, typ systemu operacyjnego, przeglądarkę internetową, kody błędów, zapytanie wysłane do serwera. Mogą to być też inne dane zapisywane w plikach cookie lub podobnych technologiach np. przybliżona geolokalizacja czy identyfikator sesji.

W jakim celu dane są zbierane?
Dane te nie są zbierane w celu identyfikacji jakichkolwiek osób lecz w celach zapewnienia bezpieczeństwa strony, statystycznych i analitycznych oraz dostarczania usług najwyższej jakości w tym personalizacji Twoich ustawień i reklam.

Na jakiej podstawie zbieramy te dane?
- Jeśli zawarłeś z nami umowę na świadczenie usług elektronicznych np. akceptując regulamin którejś z usług, dane te są niezbędne w celu realizacji tej usługi.
- Dane zbieramy również w uzasadnionym prawnie interesie Administratora jakim jest prawidłowe funkcjonowanie tej witryny.
- Dane zbieramy również na podstawie Twojej zgody gdy oferujemy Ci spersonalizowane reklamy podmiotów z nami współpracujących (Dostawcy Zewnętrzni).

Kto jest administratorem danych?
Administratorami Twoich danych osobowych jest GroogSoft Grzegorz Zawalich, ul. Potockich 112/65, 04-534 Warszawa, Polska oraz Dostawcy Zewnętrzni w zakresie dostarczania treści marketingowych.

Komu mogą być przekazywane dane?
Dane mogą być przekazane podmiotom współpracującym z nami tj. firmie hostującej nasz serwis na swoich serwerach, podwykonawcom usług informatycznych oraz Dostawcom Zewnętrznym agencjom reklamowym serwującym reklamy na naszych stronach, a także uprawnionym organom Państwowym w określonych prawem sytuacjach (np. naruszenia prawa).

Jakie masz prawa?
Masz prawo żądania zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych, ich poprawy, przeniesienia lub usunięcia.

Kto jest organem nadzorczym?
Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, do którego masz prawo wniesienia skargi.

Pliki cookie (ciasteczka)

Serwis Rozliczanie.com.pl wykorzystuje technologię plików cookie (pol. ciasteczka - małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika) lub podobne technologie local storage pozwalające na zapis informacji w urządzeniu użytkownika.

Technologia ta pozwala nam dostosować stronę do potrzeb użytkownika, kontrolować jej bezpieczeństwo, wykonywać pomiary statystyczne, serwować reklamy w tym dopasowane do preferencji użytkownika.

Serwis współpracuje z Dostawcami Zewnętrznymi (w tym z firmą Google) aby wyświetlać banery reklamowe, które Użytkownik widzi na przeglądanych stronach Serwisu.
- Dostawcy Zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach.
- Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych.
- Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info lub skorzystać z narzędzia Twoje wybory.

Przeczytaj więcej o Polityce prywatności reklam Google i sieci partnerskiej oraz o tym Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów.

Użytkownik może zarządzać ustawieniami ciasteczek z poziomu opcji zarządzania prywatnością swojej przeglądarki. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi używanej przeglądarki. Należy mieć świadomość, że przy wyłączonych plikach ciasteczek niektóre funkcjonalności Serwisu mogą nie działać lub działać nieprawidłowo.

Informacje na temat ustawień dotyczących ciasteczek dla wybranych przeglądarek możesz znaleźć tutaj (niektóre linki mogą być nieaktualne):

Więcej informacji o ciasteczkach znajdziesz też na tej stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/

Jeśli nie zgadzasz się z powyższym, nie korzystaj proszę ze stron Rozliczanie.com.pl.

Treść niniejszej polityki może ulec zmianie na skutek zmian prawa, zmian zakresu działalności Administratora, zmian technicznych itp.. W Twoim interesie jest zapoznanie się z tym dokumentem przed rozpoczęciem użytkowania witryny Rozliczanie.com.pl

Korzystanie ze stron oznacza akceptację powyższej polityki.

Ostatnia data aktualizacji: 05.06.2018

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Link Najlepsze Firmy!!! www.FIRMY.info.pl

Najlepsze Firmy!!! www.FIRMY.info.pl to branżowy katalog firm działających w Polsce. Znajdziesz tam firmy podzielone wg branż, lokalizację firmy na mapie, dane teleadresowe i zakres działalności. Możesz też bezpłatnie dodać swoją firmę do katalogu. Serwis posiada też dział z informacjami finansowymi, gospodarczymi i ekonomicznymi. Zapoznasz się z notowaniami walut, stopami procentowymi i innymi wiadomościami.

Nasze sanatorium to portal gdzie znajdziesz wiele interesujących informacji na tematy związane z lecznictwem uzdrowiskowym w sanatoriach. Dowiesz się komu przysługuje sanatorium z NFZ, a komu z z KRUS czy ZUS. Zapoznasz się z wzorem skierowania do sanatorium, wniosek o sanatorium. Porozmawiasz na forum z kuracjuszami którzy byli lub wybierają się do uzdrowiska bądź sanatorium.
Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

Informacje na temat zasad korzystania z Serwisu i praw autorskich

Źródła informacji i odpowiedzialność Serwisu

Korzystanie z informacji zawartych na stronach serwisu Rozliczanie.com.pl jest bezpłatne. Wszelkie informacje opublikowane w Serwisie pochodzą z publicznie dostępnych źródeł i wg Serwisu mogą być uznane za wiarygodne. Tym nie mniej, Serwis nie może w pełni zagwarantować aktualności wszystkich informacji oraz ich 100% zgodności ze stanem faktycznym, ponadto część materiałów stanowi wyłącznie opinie, sugestie i komentarze autorów artykułów, a  część jest ofertą Partnerów/Klientów Serwisu (reklamy) i treść w nich prezentowana należy do ich wyłącznej własności. W związku z tym Serwis nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych w podejmowaniu ewentualnych decyzji finansowych i handlowych.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa do treści zawartych w Serwisie są zastrzeżone. W szczególności prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają przepisom Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Wykorzystywanie danych pochodzących z Serwisu wymaga zgody Serwisu.

Serwis działa w oparciu o joomla! rozpowszechniany na licencji GNU GPL, tym niemniej wszelkie prawa do wyglądu Serwisu, układu elementów graficznych i tekstowych, fotografii, sposobów działania itp. są zastrzeżone w części niepodlegającej licencji joomla!.

Wszelkie znaki towarowe, handlowe, marki itp. użyte w Serwisie należą wyłącznie do ich właścicieli prawnych i zostały użyte wyłącznie w celu informacyjnym.

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
Rozliczanie.com.pl to serwis poświęcony wszelkiego rodzaju rozliczeniom. W dzisiejszych czasach trudno się obejść bez fachowej informacji na tematy rozliczeń. Postaramy się być dla Państwa źródłem ciekawej i fachowej wiedzy w tym zakresie.

Z nami rozliczycie wszystko!